توجه:

* حتما روز آزمون (پایه هفتم) عکس دانش آموز روی کارت چسبانده شود.

 


 

 

پیگیری با استفاده از کد ملی(متوسطه 1 پسر) 00-99


رکوردی یافت نشد

مجتمع آموزشی راه رشد.